BENEFICIOS

Mediante la neurociencia ha demostrado que la cartelería digital dinámica agudiza los sentidos de la persona de una manera instintiva, generando actividad en zonas del cerebro destinadas a la supervivencia, con el fin de detectar oportunidades o amenazas.

Actualització

Permet reaccionar amb immediatesa i de manera flexible en funció de les necessitats de el client final.

Interacció

Els continguts dinàmics permeten una major recordabilidad de promocions i ofertes recolzat en sistemes de captació QR.

Imatge

L'audiència considera el negoci publicitat com un negoci modern i actual.

Focus en el producte

Campanyes d'anuncis centrats en el detall dels productes influint amb això en la decisió de compra.

Impuls de marca

Mitjançant efectes dinàmics s'aconsegueix impulsar la recordabilidad i potenciar la imatge de marca.

Captar atenció

Les imatges en moviment en superfícies físiques augmenta l'atenció de l'audiència, si a més s'afegeix contingut de tipus informatiu d'interès públic l'efecte es potencia.

Efectivitat

Fins valors de l'80% la cartelleria digital pot augmentar les vendes respecte a la cartelleria tradicional, segons fonts de l'associació de màrqueting POPAI.

Segmentació

La publicitat anunciada pot adaptar segons condicions de l'tipus ubicació, clima, horari, etc, focalitzant la publicitat en un públic objectiu.

Actualitzación

Permite reaccionar con inmediatez y de manera flexible en función de las necesidades del cliente final.

Interacción

Los contenidos dinámicos permiten una mayor recordabilidad de promociones y ofertas apoyado en sistemas de captación QR.

Imagen

La audiencia considera el negocio publicidad como un negocio moderno y actual.

Focus en el producto

Campañas de anuncios centrados en el detalle de los productos influyendo con ello en la decisión de compra.

Impulso de marca

Mediante efectos dinámicos se consigue impulsar la recordabilidad y potenciar la imagen de marca.

Captar atención

Las imágenes en movimiento en superficies físicas aumenta la atención de la audiencia, si además se añade contenido de tipo informativo de interés público el efecto se potencia.

Efectividad

Hasta valores del 80% la cartelería digital puede aumentar las ventas respecto a la cartelería tradicional, según fuentes de la asociación de marketing popa.

Segmentación

La publicidad anunciada puede adaptar según condiciones del tipo ubicación, clima, horario, etc, focalizando la publicidad en un público objetivo.

TV

Públic inaccesible

Alt cost

Digital Signage

Baix cost

Proximitat

Mitjà cridaner

Revistes

Baixa flexibilitat al canvi

Alt cost

Digital Signage

Major recordabilitat

Proximitat amb el públic

Mitjà cridaner

Google Ads

Major difusió

Invasiu al client potencial

Digital Signage

Major recordabilitat

Baix cost

Mitjà cridaner

Diaris

Baixa qualitat

Públic decreixent

Digital Signage

Sense logística

Major recordabilitat

Baix cost

WWW

Cost del posicionament

Baixa efectivitat sense posicionament

Digital Signage

Recordabilitat

Baix cost per anunci

Proximitat amb el client
LEDMOTION TARRAGONA PUBLICITAT

Permet reaccionar amb immediatesa i de manera flexible en funció de les necessitats de el client final.

LEDMOTION TARRAGONA PUBLICITAT

Els continguts dinàmics permeten una major recordabilidad de promocions i ofertes recolzat en sistemes de captació QR.

LEDMOTION TARRAGONA PUBLICITAT

L'audiència considera el negoci publicitat com un negoci modern i actual.

LEDMOTION TARRAGONA PUBLICITAT

Campanyes d'anuncis centrats en el detall dels productes influint amb això en la decisió de compra.

LEDMOTION TARRAGONA PUBLICITAT

Mitjançant efectes dinàmics s'aconsegueix impulsar la recordabilidad i potenciar la imatge de marca.

LEDMOTION TARRAGONA PUBLICITAT

Les imatges en moviment en superfícies físiques augmenta l'atenció de l'audiència, si a més s'afegeix contingut de tipus informatiu d'interès públic l'efecte es potencia.

LEDMOTION TARRAGONA PUBLICITAT

Fins valors de l'80% la cartelleria digital pot augmentar les vendes respecte a la cartelleria tradicional, segons fonts de l'associació de màrqueting POPAI.

LEDMOTION TARRAGONA PUBLICITAT

La publicitat anunciada pot adaptar segons condicions de l'tipus ubicació, clima, horari, etc, focalitzant la publicitat en un públic objectiu.

Medios tradicionales VS Digital Signage

TV

Público inaccesible

Alto coste

Digital Signage

Bajo coste

Proximidad

Medio llamativo

Revistas

Baja flexibilidad al cambio

Alto coste

Digital Signage

Mayor recordabilidad

Proximidad con el público

Medio llamativo

Google Ads

Mayor difusión

Invasivo al cliente potencial

Digital Signage

Mayor recordabilidad

Bajo coste

Medio llamativo

Diarios

Baja calidad

Público decreciente

Digital Signage

Sin logística

Mayor recordabilidad

Bajo coste

WWW

Coste del posicionamiento

Baja efectividad sin posicionamiento

Digital Signage

Recordabilidad

Bajo coste por anuncio

Proximidad con el cliente